Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de uitvoering van opdrachten op het gebied van Search & Selectie, Interim-management, HR Projectmanagement, Recruitment Process Outsourcing en alle andere gebieden door HRexperts, gevestigd te Amsterdam-Noord.

 

1. Definities

1.1 De dienstverlening van HRexperts omvat Search & Selectie, Interim-management, HR Projectmanagement en Recruitment Process Outsourcing.
1.2 Search & Selectie: de activiteit die zich richt op het werven en selecteren van P&O'ers voor structurele vacatures.
1.3 Interim-management: de activiteit die zich richt op het werven en selecteren van P&O'ers en Interim-managers voor tijdelijke vacatures.
1.4 HR Projectmanagement: de activiteit die zich richt op het uitvoeren van HR Projecten onder beheer van HRexperts.
1.5 Recruitment Process Outsourcing de activiteit die zich richt op het werven en selecteren van vacatures binnen bedrijfsleven en (semi)overheid.
1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon van wie HRexperts een opdracht tot het verrichten van diensten verkrijgt.
1.8 Opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van diensten tussen HRexperts en Opdrachtgever.
1.9 Opdrachtovereenkomst: de overeenkomst tussen partijen waarin de voorwaarden voor het verrichten van de Opdracht door HRexperts zijn neergelegd.
1.10 Kandidaat: de professional die door HRexperts wordt voorgesteld voor de Opdracht of vacature.
1.11 Uitvoerder: de persoon die door HRexperts aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om werkzaamheden uit te voeren.

 

2. Toepasselijkheid
2.1 Alle Opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door HRexperts, gevestigd te Amsterdam-Noord.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde, offertes en alle overeenkomsten, die door de HRexperts ter zake van de onder 1 genoemde dienstverlening, zijn aangegaan alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van HRexperts met, voor of jegens Opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging door HRexperts.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden zullen standaard, zowel bij offerte als bij opdrachtbevestiging, worden meegezonden.
2.4 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn wanneer dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen HRexperts en Opdrachtgever is overeengekomen.

 

3. Inhoud van de opdracht

3.1 In de Opdrachtovereenkomst zullen zoveel mogelijk de volgende onderwerpen worden vastgelegd:
- naam van Opdrachtgever
- naam van de cliënt(en)
- aard van de werkzaamheden
- tarieven
- overige kosten, voor zover van toepassing
- wijze van voortgangsinformaties aan opdrachtgever
- duur van de opdracht
- het van toepassing zijn van deze Algemene Voorwaarden

 

4. Uitvoering en einde van opdracht

4.1 Voorafgaand aan de werkzaamheden van HRexperts wordt een fee en/of tarief bepaald voor ieder onderdeel van de dienstverlening. De fees en/of tarieven worden voor de start van de Opdrachtdoor HRexperts aan Opdrachtgever bevestigd en vormen daardoor een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen HRexperts en Opdrachtgever.
4.2 De fee en/of het tarief dat HRexperts aan Opdrachtgever in rekening zal brengen, wordt voor het aanvaarden van de Opdracht met Opdrachtgever overeengekomen. De fee wordt gerelateerd aan het bruto jaarsalaris van de Kandidaat ter hoogte van twaalf maal het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag. Het tarief wordt gerelateerd aan het bruto maandsalaris of uurloon van de Uitvoerder.
4.3 Opdrachtgever heeft geen arbeids- of gezagsverhouding met de Uitvoerder.
4.4 HRexperts is gerechtigd de in de overeenkomst vermelde Uitvoerder en de HR projectmanager te vervangen. Vervanging vormt geen tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van HRexperts, tenzij de vervangende Uitvoerder niet voldoet aan de in de Opdrachtovereenkomst gestelde vereisten.
4.5 HRexperts is gerechtigd in overleg met Opdrachtgever de uitvoering van de Opdracht gedurende korte periodes op te schorten, in geval van verlof, ziekte of opleidingen van Uitvoerders van HRexperts.
4.6 De overeenkomst tussen HRexperts en Opdrachtgever is beëindigd bij het vervullen van de Search & Selectie opdracht dan wel op de dag en het tijdstip waarop de geselecteerde Kandidaat de afgesproken werkzaamheden gaat uitvoeren ten behoeve van Opdrachtgever.
4.7 Alleen indien Opdrachtgever of Kandidaat in de eerste maand van het dienstverband besluiten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, zal HRexperts kosteloos zorgdragen voor het leveren van een nieuwe Kandidaat. De met Opdrachtgever afgesproken fee blijft te allen tijde verschuldigd.
4.8 Indien de arbeidsovereenkomst met de werknemer in de eerste maand wordt beëindigd door bezuinigingen, faillissement of andere redenen die niet samenhangen met het functioneren van de Kandidaat, vervalt de garantietermijn en dient Opdrachtgever de verschuldigde fee volledig te vergoeden aan HRexperts.
4.9 De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt, behoudens verlening voor bepaalde tijd, van rechtswege op de in de overeenkomst genoemde einddatum, zonder dat een beëindiginghandeling van een van de partijen vereist is.
4.10 Indien de overeenkomst is aangegaan voor de duur van een project, zonder dat een einddatum is overeengekomen, dient het einde van het project schriftelijk met gebruikmaking van een TNT-ontvangstbevestiging door Opdrachtgever aan HRexperts te worden aangekondigd. Ongeacht de feitelijke beëindiging van de werkzaamheden van het project, zolang deze aankondiging niet is gedaan, duurt de betalingverplichting van Opdrachtgever onverminderd voort.
4.11 Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, kan Opdrachtgever de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden schriftelijk, met gebruikmaking van een TNT-ontvangstbevestiging, opzeggen. Ongeacht de feitelijke beëindiging van de werkzaamheden tijdens de opzegtermijn duurt de betalingsverplichting van Opdrachtgever tijdens deze termijn onverminderd voort.
4.12 HRexperts is gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever niet doet wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de Uitvoerder te doen deelnemen aan alle activiteiten, voor zover overeengekomen, om de uitvoering van de Opdracht te doen slagen. HRexperts is alsdan niet verplicht tot terugbetaling van de ontvangen factuurbedragen. Indien genoemde handelingen leiden tot extra kosten, dan komen deze voor rekening van Opdrachtgever.
4.13 De Opdrachtovereenkomst zal van rechtswege ontbonden zijn indien en zodra Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

 

5. Facturering, betaling en vergoeding

5.1 Betaling door Opdrachtgever geschiedt na ontvangst van facturen. Facturering vindt in geval van de uitvoering van de interim- en projectopdracht zoveel mogelijk maandelijks plaats. Facturering van Search & Selectie en Recruitment Process Outsourcing opdrachten vinden met uitzondering van ‘no cure, no pay' condities plaats in drie termijnen, te weten bij het verstrekken van de Opdracht, bij het presenteren van de Kandidaten en na de aanstelling van de geselecteerde Kandidaat. Alle facturen dienen door Opdrachtgever binnen 21 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
5.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen factuurtermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is HRexperts, zonder dat ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldatum gerechtigd over het openstaande factuurbedrag aan Opdrachtgever een rente van 3 % per maand in rekening te brengen.
5.3 Indien Opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde factuurbedrag te voldoen, zijn de kosten van invordering zowel in als buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 250,- onverminderd het recht van HRexperts om de werkelijk gemaakte kosten en de geleden schade van Opdrachtgever te vorderen.
5.4 Bij Opdrachten met een werkingduur van meer dan 12 maanden kunnen de tarieven door HRexperts worden verhoogd met het CBS-prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.
5.5 De productie- en plaatsingskosten van de advertentie(s) worden rechtstreeks tenzij anders overeengekomen door het uitvoerende bedrijf aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Vooraf worden de teksten evenals de keuzes van de betreffende media in overleg met Opdrachtgever vastgesteld.
5.6 Alle extra kosten die HRexperts in opdracht van Opdrachtgever maakt, of naar oordeel van HRexperts redelijkerwijze dient te maken ten behoeve van een adequate uitvoering van de overeengekomen opdracht, worden door HRexperts maandelijks aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
5.7 Indien Opdrachtgever tijdens of binnen een termijn van drie jaar nadat de overeenkomst is geëindigd, met een van de medewerkers, projectmanagers of Uitvoerders die bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken een arbeidsovereenkomst aangaat of anderszins ten behoeve van Opdrachtgever al dan niet in dienst werkzaam laat zijn, is Opdrachtgever aan HRexperts een vergoeding verschuldigd die door HRexperts bij Opdrachtgever in rekening wordt gebracht ter hoogte van 27 % van het bruto jaarsalaris van desbetreffende werknemer/Uitvoerder bij HRexperts.
5.8 Indien Opdrachtgever door HRexperts geïntroduceerde Kandidaten aan derden presenteert zal bij een aanstelling daarvan Opdrachtgever aan HRexperts een honorarium verschuldigd zijn. Dit geldt ook indien een Kandidaat, na een eerste afwijzing dan wel reservering, door Opdrachtgever alsnog binnen twaalf maanden na de introductie door HRexperts wordt aangesteld. Vorenstaande geldt eveneens voor aanstelling van Kandidaten bij een zuster- of dochterbedrijf dan wel in organisaties, die in enig ander samenwerkingsverband staan met de organisatie van Opdrachtgever.
5.9 Bezwaren over facturen van HRexperts dienen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan HRexperts kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft Opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt.
5.10 De in de Opdrachtovereenkomst en offertes genoemde fees, tarieven en vergoedingen zijn exclusief BTW.

6. Verplichtingen HRexperts

6.1 HRexperts zal al datgene doen wat in het kader van de Opdracht in redelijkheid verwacht mag worden om de Opdracht naar tevredenheid van Opdrachtgever te vervullen. 6.2 De in het kader van de overeenkomst verkregen gegevens zullen door HRexperts vertrouwelijk worden behandeld en niet zonder toestemming van Opdrachtgever aan derden ter kennis worden gebracht.
6.3 HRexperts zal Opdrachtgever overeenkomstig de in de Opdrachtovereenkomst neergelegde afspraken informeren over de voortgang van de procedure.

 

7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever voorziet HRexperts van alle gegevens en inlichtingen die voor de goede uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijk zijn.
7.2 Opdrachtgever zal HRexperts vrijwaren voor mogelijke aanspraken van de Uitvoerder jegens HRexperts in verband met de uitvoering van de opdracht.

 

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 HRexperts draagt Kandidaten voor naar beste inzichten en conform goed vakmanschap. HRexperts neemt hierbij aan dat de inlichtingen die de Kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenten juist zijn. De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke keuze voor een Kandidaat ligt bij Opdrachtgever. HRexperts vrijwaart zich in deze van elke aansprakelijkheid hiertoe.
8.2 Zodra hij een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van de gestelde aanspraak jegens HRexperts schriftelijk aan HRexperts mede te delen op straffe van verval van recht. Ieder aanspraak jegens HRexperts vervalt na twee jaar nadat de mededeling door Opdrachtgever is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. HRexperts is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever, zolang Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens HRexperts niet is nagekomen. Het recht van Opdrachtgever om de overeenkomst met HRexperts te ontbinden is uitgesloten.
8.3 HRexperts is niet aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van in overleg met Opdrachtgever ter beschikking gestelde personen. HRexperts is evenmin aansprakelijk indien het door haar ten behoeve van Opdrachtgever geworven en geselecteerde personeel niet die eigenschappen bezit die Opdrachtgever dacht te verwachten.
8.4 HRexperts is niet aansprakelijk voor schade, of verlies van gegevens, die het gevolg is van door HRexperts verrichte werkzaamheden, dan wel geleverde materialen, verstrekte adviezen of welke handeling van HRexperts ook.
8.5 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 is de aansprakelijkheid voor nalatigheden van HRexperts beperkt tot een maximum van de totale onderhavige factuurbedrag en/of projectsom van de onderhavige opdracht. Aansprakelijkheid zal nimmer aanwezig zijn indien Opdrachtgever zich tegen de ontstane schade heeft verzekerd dan wel redelijkerwijs had kunnen verzekeren.
8.6 HRexperts is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend wordt begrepen: bedrijfsschade, gevolgschade en schade als gevolg van gederfde winst.
8.7 Opdrachtgever vrijwaart HRexperts volledig voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Opdracht tot vergoeding van kosten, schade en interessen.
8.8 Opdrachtgevers en hun medewerkers zijn voorafgaand aan, gedurende en na beëindiging van de overeenkomst gehouden tot geheimhouding van alle gegevens waarvan redelijkerwijs te verwachten is dat bekendmaking daarvan schade zou kunnen berokkenen aan Kandidaten en Uitvoerders van HRexperts.

 

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op alle offertes en overeenkomsten met HRexperts waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlandse recht. De rechter te Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij HRexperts anders verkiest.